Стара Загора, "Цар Симеон Велики" 101 0884863345 0889244439 narmag@abv.bg

Условия за участие в томболата

Условия за промоцията
Организатор е „НАРМАГ” АД със седалище в гр. Стара Загора, ЕИК:BG
123009116
Общите условия са публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период
на продължителност на Кампанията. Участвайки в тази Кампания, Участниците
приемат задължителността на тези Общи Условия и се съгласяват да спазват
техните и разпоредби.
Организаторът на Кампанията си запазва правото да допълва или променя
Общите условия едностранно по своя преценка, като промените веднага ще
бъдат уповестени и на интернет страницата на Универсален магазин.

Забрана за трансформация на наградата
Спечелилият участник в Кампанията може да получи единствено обявената
награда, а не паричната и равностойност.

Прекратяване на Кампанията
Организаторът има неотменимото право по своя преценка да прекрати
Кампанията по всяко време, в случай че настъпят материални злоупотреби,
нарушаване на общите условия на Кампанията или форсмажорни обстоятелства.
Прекратяването на Кампанията се обявява в сайта и фейсбука на Универсален
магазин. В тези случаи на Участниците не се дължи компенсация.

Публичност и лични данни
С участието си в настоящата Кампания Участниците декларират и се съгласяват,
че предоставят личните си данни доброволно като необходимо условие за
участие в Кампанията и за ползването на правата, които могат да придобият с
участието си в Кампанията, като предоставят изричното си съгласие
Организаторът да обработва предоставените от тях лични данни, включително да
ги предоставя на трети лица, както и се съгласяват, че техните имена, снимка или
други лични данни могат да бъдат разгласени публично и да бъдат използвани в
аудио, печатни или видео материали от Организатора и/или посочено от
последния трето лице, като Организаторът не дължи хонорар за това,
включително, но не само, в случай наполучаване на награда.
Личните данни, събрани по настоящата кампания, се предоставят от Участниците
доброволно, като последните имат право на достъп до и коригиране на така
събраните данни.
„НАРМАГ”АД,гр. Стара Загора е Администратор на лични данни по смисъла на
чл. 3, ал. 1 от Закона за защита на личните данни

1. В томболата имат право да участва всяко лице, навършило 18 години, с изключение на служителите на „НАРМАГ” АД, собствениците и служителите в търговските обекти, които участват в мероприятието, разположени на територията на Търговски център Универсален магазин.
2. Всеки участник може да получи, попълни и участва с повече от един талон.
3. За да получи талон за участие, всеки желаещ трябва да направи покупка, от който и да е търговски обект в „Универсален магазин” на минимална стойност 20 / двайсет/ лева без значение от стойността на покупката. Талоните се получават в търговските обекти, в който е направена покупката.
4. Не се допуска събиране на стойността на извършените покупки от различни търговски обекти в рамките на един ден. Не се допуска събиране на стойността на извършените покупки от различни търговски обекти или от един и същ, но в различни дни в рамките на срока на Промоцията.
5. Всяко лице, което е направило покупки на територията на Универсален магазин и има право да участва в Промоцията, трябва да попълни в талона трите си имена, телефонен номер, e-mail адрес или Фейсбук и отрази № на магазина, в който е направил покупките.
След което да пусне попълнен талон за участие в урната, предназначена за целта, позиционирана в централната част до ескалатора на партерен етаж в Търговския център.
6. . Печеливш Участник в Промоцията ще бъде определян на 2, 3, 4, 5, 6 7 и 8 февруари един ще печели бутилка вино. А на 15-ти февруари ще бъде изтеглен печелившия уикенд за двама в хотелски комплекс Маунтин лейк
Печеливш Участник в Промоцията ще бъде определян на случаен
принцип, чрез теглене на жребий и печелившите ще бъдат
уведомени по телефона или мейл и имената им ще бъдат
публикувани във Фейсбук страницата и сайта на Универсален
магазин Стара Загора.
7. Наградата ще се дава на Участник, който има право да участва в
Промоцията, бил е обявен за печеливш съгласно Правилата на
Промоцията, явил се на място в Управлението на Търговския център,
представя документ за самоличност удостоверяваща правото на
участие в томболата.