Стара Загора, "Цар Симеон Велики" 101 0884863345 0889244439 narmag@abv.bg

Общи условия на Кампанията

Организатор е „НАРМАГ” АД със седалище в гр. Стара Загора, ЕИК:BG 123009116
Общите условия са публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на
продължителност на Кампанията на интернет страницата на www.univermag-sz.bg
Участвайки в тази Кампания, Участниците приемат задължителността на тези Общи Условия и се съгласяват да спазват техните и разпоредби.
Организаторът на Кампанията си запазва правото да допълва или променя Общите условия едностранно по своя преценка, като промените веднага ще бъдат уповестени и на интернет страницата на Универсален магазин.
Право на участие
Всяко физическо лице, което е навършило 18 (осемнадесет) години има право и може да участва в Кампанията.
Не се допускат до участие организаторите от „НАРМАГ” АД, техните служители
и/или членове на семействата им, както и свързаните с тях лица. Наемателите, имащи
обекти под наем в Универсален магазин, техните работници и/или служители, както и други лица, пряко или косвено заети с организирането на Кампанията, също не се допускат до участие.
Условия за участие
В Кампанията може да участва многократно всяко физическо лице, относно което са налице условията, посочени по-горе.
Участието в Кампанията става по следния начин:
Лицата, желаещи и имащи право да участват, следва в периода на Кампанията, посочен в тези правила, да са попълнили талон и да са го пуснали в урната, разположена на 1 етаж в „Универсален магазин” с адрес: гр. Стара Загора, бул.”Цар Симеон Велики № 101 .
Талоните за участие се получават от магазина или обекта, който сте посетили в периода на кампанията.
Участникът попълва в талона необходимата информация, а именно: три имена, обекта в който е пазарувал, телефон за контакт, e-mail или фейсбук, и след попълването пуска талона в урната за участие в Универсален магазин на 1 етаж до ескалатора.
С подаване на заявка за участие в Кампанията всеки участник дава съгласие по чл. 4, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на личните данни по отношение на личните данни, които
предостави във връзка с мероприятито.
Участието в Кампанията е обвързано с покупка на стоки или услуги на стойност минимум 20 лв..
До участие в томболата се допускат само правилно попълнени /съгласно настоящите Общи условия/ оригинални талони. Талони, които са нечетливи, деформирани, променени, дублирани, фалшифицирани, подправени и съдържат печатни, типографски и други грешки, не се допускат до участие и/или като основание за получаване на награда.
Наградата се предоставя от Организатора и се предава на Спечелилия участник,ако същият отговаря на изискванията на Общи условия.
Организаторът няма задължението да осъществява кореспонденция, свързана с участници, които не са били изтеглени за получаване на награда. Оспорването на резултатите от Кампанията, валидността и верността на който и да е резултат от страна на участник, няма действие спрямо Организатора.
Връчването на наградата може да бъде публично събитие. С участието си в Кампанията, участниците дават съгласието си, в случай, че спечелят наградата, техните имена и снимка да станат публични и използвани в аудио, фото или видеоматериал от Организатора на Кампанията, без право на хонорар. Спечелилият Участник се съгласява да участва в евентуални маркетинг кампании на Организатора във връзка с настоящата Кампания, включително с цел реклама на Универсален магазин. Като за целта ще подпише съответни документи за обезпечаване правата на Организатора за горното, което съставлява предварително условие за получаване на наградата.
Обхват на Кампанията
Кампанията се организира и провежда на територията на Универсален магазин, гр. Стара Загора, бул.”Цар Симеон Велики” № 101,
Срок на Кампанията
Кампанията започва от 7-ми юни 2016 г. и се провежда до 19:30 часа на 30. 06. 2016 г.
Награди
Три ваучера на стойност 100 лева
Четири ваучера на стойност 50 лева
Пет ваучера на стойност 20 лева.

Теглене и получаване на Наградата
Тегленето на наградата е публично и ще се осъществява в присъствието на комисия и
свидетели в 10:00 часа на 1.07.2016г. в „Универсален магазин” гр. Стара Загора.
Право да получи съответната награда има Участник, който отговаря на поставените изисквания за участие в настоящите Общи условия.
Имената на Спечелилия участник ще бъдат публикувани на сайта на „Универсален магазин „- www.univermag-sz.bg ,както и на Фейсбук страницата, а същият ще бъде
уведомен по телефона или чрез електронна поща от служител на „НАРМАГ”АД.
Наградата ще бъде предадена на територията на Универсален магазин само при идентичност на данните,подадени от Спечелилия участник посредством попълнения талон за участие в Кампанията, и данните, представени пред служител на Универсален магазин за проверка.
За целта Спечелилият участник е длъжен да се обяви на Организатора чрез изпращане на отговор на уведомителния e-mail от Организатора или да се свърже с Организатора в срок от 5 работни дни от оповестяване на резултатите по телефона.
Ако Спечелилият участник не се свърже с Организатора в рамките на 5 работни дни
след публикуването на съобщението, губи правото да получи своята награда и се пристъпва към предоставяне на наградата на резервен участник, който е бил съответно изтеглен съгласно настоящите условия.
Наградата ще бъде предадена на Спечелилия участник, за който е извършено съответното потвърждение за изпълнение на условията за участие от страна на Организатора.
Организаторът си запазва правото, при несъответствие на данните на изтеглен печеливш участник и/или при попълнени неверни данни за контакт, да предостави наградата на друг Участник, изтеглен на същия ден. В тази връзка ще бъдат изтеглени и трима резервни печеливши Участника. При невъзможност за установяване на контакт с някои от изтеглените Участници съответната награда се предоставя на изтеглен резервен Участник по реда на изтеглянето.
Отговорност на Организатора и/или трети лица, заети с
Кампанията
С предаване на наградата на лицето, чиито лични данни съответстват на личните данни на изтегления Спечелил участник, Организаторът и/или трето лице, заето с Кампанията, се освобождава от всяка по-нататъшна отговорност.
Забрана за трансформация на наградата
Спечелилият участник в Кампанията може да получи единствено обявената награда, а не паричната и равностойност.
Прекратяване на Кампанията
Организаторът има неотменимото право по своя преценка да прекрати Кампанията по всяко време, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на общите условия на Кампанията или форсмажорни обстоятелства. Прекратяването на Кампанията се обявява в сайта и фейсбука на Универсален магазин. В тези случаи на Участниците не се дължи компенсация.
Отказ от участие
Всеки Участник може да изиска анулиране на регистрацията и участието си в Кампанията във всеки момент. За целта той трябва да заяви желанието си в електронно писмо на адрес narmag@abv.bg или по телефона. Ако участникът желае да бъде отписан от базата данни за получаване на обяви, изпратени от организатора, трябва също писмено да го заяви на този адрес .
Успорвания
Всеки потенциален спор между Организатора на Кампанията и Участниците в същата се решава чрез преговори; при невъзможност за постигане на извънсъдебно решение, спорът ще се решава от компетентните съдилища в гр.Стара Загора. Настоящата разпоредба има силата на изрично споразумение по смисъла на чл. 117, ал.2 от ГПК.
Публичност и лични данни
С участието си в настоящата Кампания Участниците декларират и се съгласяват, че предоставят личните си данни доброволно като необходимо условие за участие в Кампанията и за ползването на правата, които могат да придобият с участието си в Кампанията, като предоставят изричното си съгласие Организаторът да обработва предоставените от тях лични данни, включително да ги предоставя на трети лица, както и се съгласяват, че техните имена, снимка или други лични данни могат да бъдат разгласени публично и да бъдат използвани в аудио, печатни или видео материали от Организатора и/или посочено от последния трето лице, като Организаторът не дължи хонорар за това, включително, но не само, в случай наполучаване на награда.
Личните данни, събрани по настоящата кампания, се предоставят от Участниците доброволно, като последните имат право на достъп до и коригиране на така събраните данни.
„НАРМАГ”АД,гр. Стара Загора е Администратор на лични данни по смисъла на чл. 3, ал. 1 от Закона за защита на личните данни.